Villkor

STANDARDVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV VAROR

1. Tillämpning av villkor

Säljaren ska sälja och köparen ska köpa varorna i enlighet med varje offert eller erbjudande från säljaren som accepteras av köparen, eller någon beställning från köparen som accepteras av säljaren, i båda fallen under förutsättning att dessa villkor, som ska styra Avtalet med undantag för andra villkor och villkor under vilka en sådan offert accepteras eller påstås accepteras, eller någon sådan beställning görs eller påstås göras, av Köparen.

2. Tolkning

2.1 I dessa villkor: -

"Arbetsdag" betyder någon annan dag än en lördag, söndag eller helgdag; och

"köparen" betyder den person som accepterar en offert eller ett erbjudande från säljaren för försäljning av varorna eller vars beställning för varorna accepteras av säljaren;

"kontraktet" betyder avtalet om köp och försäljning av varorna under dessa villkor;

"dessa betyder de vanliga försäljningsvillkoren som anges i

Betingelser" detta dokument och (om inte annat framgår av sammanhanget) innehåller särskilda villkor och skriftliga överenskommelser mellan köparen och säljaren;

"leveransen betyder det datum då varorna ska levereras som

Datum" anges i köparens order och accepteras av säljaren;

"varorna" betyder de varor (inklusive eventuell del av varorna eller delar till dem) som säljaren ska leverera i enlighet med dessa villkor;

"månad" betyder en kalendermånad;

"säljaren" betyder Equine Blades Direct Ltd, ett företag registrerat i England under nr 4781006;

"skrift" inkluderar all kommunikation som utförs med telex, faxöverföring eller på något liknande sätt.

2.2 Varje hänvisning i dessa villkor till en stadga eller en bestämmelse i en stadga ska tolkas som en hänvisning till den stadgan eller bestämmelsen i dess ändrade, återinförda eller förlängda vid relevant tidpunkt.

2.3 Rubrikerna i dessa villkor är endast av bekvämlighetsskäl och ska inte påverka deras tolkning.

3. Grund för försäljning

3.1 Säljarens anställda eller agenter har inte rätt att göra några uttalanden angående varorna såvida inte skriftligt bekräftas av säljaren. Vid ingåendet av avtalet erkänner köparen att den inte förlitar sig på, och avstår från krav på överträdelse av sådana framställningar som inte bekräftas på detta sätt.

3.2 Ingen ändring av dessa villkor är bindande såvida det inte avtalats skriftligen mellan de auktoriserade företrädarna för köparen och säljaren.

3.3 Försäljningslitteratur, prislistor och andra dokument som utfärdas av säljaren i samband med varorna kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte erbjudanden om att sälja de varor som kan accepteras. En beställning som gjorts av köparen får inte återkallas annulleras eller ändras före godkännande av säljaren och inget avtal för försäljning av varorna är bindande för säljaren såvida inte säljaren har gett en offert som uttrycks som ett erbjudande att sälja. varorna eller har accepterat en beställning som gjorts av köparen, beroende på vilket som är det tidigare av: -

(a) säljarens skriftliga godkännande,

(b) leverans av varorna; eller

(c) Säljarens faktura.

3.4 Alla typografiska, kontorsmässiga eller andra oavsiktliga fel eller utelämnanden i försäljningslitteratur, offert, prislista, godkännande av erbjudande, faktura eller annan dokumentation eller information som säljaren utfärdar kan korrigeras utan något ansvar från Säljarens sida.

4. Beställningar och specifikationer

4.1 Specifikationen för varorna ska vara de som anges i säljarens försäljningsdokumentation, såvida de inte uttryckligen varierar i köparens beställning (om de accepteras av säljaren). Varorna kommer endast att levereras i de minsta enheter (eller multiplar) som anges i säljarens prislista eller i multiplar av försäljningens yttre som specificerat. Beställningar för andra kvantiteter än dessa kommer att justeras i enlighet med detta, illustrationer, fotografier eller beskrivningar i kataloger, broschyrer, prislistor eller andra dokument som utfärdats av säljaren är endast avsedda som vägledning och är inte bindande för säljaren.

4.2 Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationen för varorna som krävs för att överensstämma med tillämpliga säkerhets- eller andra lagstadgade eller föreskrivande krav eller, om varorna ska levereras till säljarens specifikation, som inte väsentligt påverkar deras kvalitet eller prestanda.

4.3 Ingen beställning som har godkänts av Säljaren får annulleras av Köparen förutom med skriftlig överenskommelse från Säljaren på de villkor som Köparen ska ersätta Säljaren till fullo mot all förlust (inklusive förlust av vinst), kostnader (inklusive kostnaden för allt arbete och material som används), skador, avgifter och kostnader som säljaren har haft till följd av avbokningen.

5. Pris på varor

5.1 Priset på varorna ska vara det pris som anges i säljarens publicerade prislista som gäller vid tidpunkten för godkännande av köparens order eller sådant annat pris som skriftligen kan avtalas av säljaren och köparen.

5.2 Om säljaren har angett ett pris för varorna annat än i enlighet med säljarens publicerade prislista, gäller det angivna priset endast i 30 dagar eller så kortare tid som säljaren anger.

5.3 Säljaren förbehåller sig rätten att, genom att meddela köparen när som helst före leverans, höja priset på varorna för att återspegla en ökning av kostnaden för säljaren som beror på någon faktor utanför säljarens kontroll (t.ex. som, utan begränsning, valutareglering av valutakursförändringar, tulländringar, betydande ökning av arbetskraftskostnaderna, material eller andra tillverkningskostnader), varje förändring av leveransdatum, kvantiteter eller specifikationer för varorna som begärs av köparen , eller någon försening orsakad av instruktioner från köparen eller underlåtenhet att ge säljaren tillräcklig information eller instruktioner.

.

5.4 Priset är exklusive alla tillämpliga punktskatter, försäljning eller skatter eller avgifter av liknande slag som åläggs eller tas ut av någon behörig skattemyndighet med avseende på varorna, som köparen dessutom är skyldig att betala till säljaren .

6. Betalningsvillkor

6.1 Köparen ska betala priset på varorna (minus eventuell rabatt eller kredit tillåten av säljaren, men utan någon annan avdragskredit eller kvittning) inom sju dagar efter säljarens fakturadatum eller på annat sätt i enlighet med sådan kreditperiod som kan ha avtalats skriftligen mellan köparen och säljaren med avseende på avtalet. Betalning ska ske på förfallodagen trots att leveransen kanske inte har ägt rum och / eller att fastigheten i Varorna inte har övergått till Köparen. Tidpunkten för betalning av priset ska vara avgörande för avtalet. Kvitton för betalning utfärdas endast på begäran.

6.2 Alla betalningar ska göras till säljaren i pund sterling på dess kontor som anges på godkännandeformen eller fakturan som utfärdats av säljaren.

7 Risk och egendom

7.1 Risk för skada på eller förlust av varorna övergår till köparen på: -

(a) när det gäller varor som ska levereras i säljarens lokaler, den tid då säljaren meddelar köparen att varorna är tillgängliga för insamling; eller

(b) när det gäller varor som ska levereras på annat sätt än hos säljarens lokaler, tidpunkten för leveransen eller, om köparen felaktigt misslyckas med att ta emot varorna, den tid då säljaren har anbudet levererat varorna.

7.2 Trots leverans och riskövergång i Varorna, eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor, ska egendomen i Varorna inte övergå till Köparen förrän Säljaren har mottagit kontant eller rensat pengar i sin helhet med priset på Varorna och alla andra varor som har överenskommits att säljas av säljaren till köparen för vilken betalning då ska betalas.

7.3 Fram till dess att fastigheten i Varorna övergår till Köparen: -

(a) Köparen ska hålla varorna som säljarens förvaltaragent och rättsinnehavare, och ska hålla varorna åtskilda från köparen och tredje part och vara korrekt lagrade, skyddade och försäkrade och identifierade som säljarens egendom;

(b) Köparen har rätt att sälja eller använda varorna under den vanliga verksamheten, men ska redovisa säljaren för försäljningsintäkterna eller på annat sätt av varorna, vare sig de är materiella eller immateriella, inklusive försäkringsintäkter, och ska hålla all sådan intäkt åtskild från alla pengar eller egendom som tillhör köparen och tredje part och i händelse av konkreta intäkter, lagras, skyddas och försäkras på rätt sätt; och

(c) förutsatt att varorna fortfarande existerar och inte har sålts på nytt, har säljaren rätt att när som helst kräva att köparen levererar varorna till säljaren och, om köparen inte omedelbart gör det, att ingå alla lokaler hos köparen eller någon tredje part där varorna lagras och återtar varorna.

7.4 Köparen har inte rätt att pantsätta eller på något sätt ta ut säkerhet som säkerhet för någon av de varor som förblir säljarens egendom, men om köparen gör det ska alla pengar som köparen betalar säljaren ( utan att det påverkar någon annan rättighet eller åtgärd från säljaren) omedelbart förfaller till betalning.

8. Säljarens standard

8.1 Om säljaren inte levererar varorna eller någon av dem på leveransdagen på annat sätt än av skäl som ligger utanför säljarens rimliga kontroll eller köparens eller dess transportörs fel: -

(a) om säljaren levererar varorna när som helst därefter har säljaren inget ansvar för sådan sen leverans;

(b) om köparen skriftligen meddelar säljaren inom tio arbetsdagar efter leveransdatumet och säljaren inte levererar varorna inom fyra arbetsdagar efter att ha fått ett sådant meddelande kan köparen avbryta beställningen och säljarens ansvar ska begränsas till överskottet (om någon) av köparens kostnad (på den billigaste tillgängliga marknaden) av liknande varor som de som inte levererats över priset på de varor som inte levererats.

8.2 Säljaren är inte ansvarig gentemot köparen eller anses vara i strid med avtalet på grund av förseningar i leveransen eller i utförandet, eller underlåtenhet att fullgöra någon av säljarens skyldigheter i förhållande till varorna, om fördröjning eller misslyckande berodde på någon orsak utanför säljarens rimliga kontroll. Utan att det påverkar det allmänna i det föregående, ska följande betraktas som orsaker utanför säljarens rimliga kontroll: -

(a) Guds handling, explosion, översvämning, storm, brand eller olycka;

(b) krig eller hot om krig, sabotage, uppror, civila störningar eller rekvisition;

(c) handlingar, begränsningar, förordningar, byte, förbud eller åtgärder av något slag från regeringens sida. parlamentarisk eller lokal myndighet;

(d) import eller exportbestämmelser eller embargon, och / eller

(e) strejker, lock-outs eller andra industriella handlingar eller handelstvister (vare sig det gäller anställda hos säljaren eller av en tredje part).

9. Defekta varor

9.1 Om någon av varorna vid leverans är defekt i något väsentligt avseende och antingen köparen lagligen vägrar leverera de defekta varorna eller, om de är undertecknade för leverans "skick och okänt innehåll" meddelar köparen skriftligt om sådan defekt till Säljaren inom tre arbetsdagar efter sådan leverans ska säljaren efter eget val: -

(a) ersätta de defekta varorna inom 14 dagar efter det att köparens meddelande mottagits; eller

(b) återbetala till köparen priset för de varor som är defekta;

men säljaren har inget ytterligare ansvar gentemot köparen med avseende på detta och köparen får inte avvisa varorna om leveransen inte nekas eller meddelande från köparen enligt ovan.

9.2 Inga varor får returneras till säljaren utan föregående skriftligt avtal från säljaren. Med förbehåll för alla returnerade varor som säljaren är nöjda levererades med förbehåll för kvalitets- eller skickfel som inte skulle framgå vid inspektionen ska antingen bytas ut gratis eller, efter säljarens eget gottfinnande, ska säljaren återbetala eller kreditera köparen priset på sådana defekta varor men säljaren har inget ytterligare ansvar gentemot köparen.

9.3 Om köparen köper varor inom sex månader efter lanseringen av sådana varor ska köparen ha rätt att returnera varorna eller någon del av sådan beställning inom tre månader efter leverans, förutsatt att alltid köparen som utövar sådan rätt ska (a) returnera sådana varor till hans risk och kostnad, och (b) gottgöra säljaren för alla kostnader som säljaren ådrar sig för att åtgärda eventuella försämringar av varorna orsakade av felaktig lagring eller användning i köparens händer.

9.4 Säljaren kan inte hållas ansvarig för defekter som uppstår på grund av slitage, eller uppsåtlig skada, försummelse, underkastelse av normala förhållanden, underlåtenhet att följa säljarens instruktioner (vare sig muntliga eller skriftliga), missbruk eller ändring av Varorna utan Säljarens godkännande, eller någon annan handling eller underlåtenhet från Köparens sida, dess anställda eller ombud eller någon tredje part.

9.5 Andra varor än defekta varor som returneras enligt villkoren 9.1 eller 9.2, som returneras av köparen och accepteras av säljaren kan krediteras köparen efter säljarens eget gottfinnande och utan någon skyldighet från säljaren. Om varor som returneras till säljaren inte kan säljas om kommer de inte att betraktas som kredit och kommer att förstöras av säljaren på köparens bekostnad av säkerhetsskäl. En hanteringsavgift på upp till 10% av värdet på de varor som returneras av köparen kan debiteras av säljaren.

9.6 Med förbehåll för vad som uttryckligen anges i dessa villkor, och utom när varorna säljs under en konsumentförsäljning, är alla garantier, villkor eller andra villkor som föreskrivs i lag eller allmän lag uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter.

9.7 När varorna säljs under konsumentförsäljning påverkas inte köparens lagstadgade rättigheter av dessa villkor.

9.8 Med undantag för dödsfall eller personskada orsakad av säljarens oaktsamhet, eller som uttryckligen anges i dessa villkor, ska säljaren inte hållas ansvarig gentemot köparen på grund av någon representation, eller någon underförstådd garanti, villkor eller andra villkor, eller någon annan skyldighet enligt allmän lag eller enligt lag, eller enligt de uttryckliga villkoren i avtalet, för direkt eller följdförlust eller skada som uppstått av köparen (inklusive utan begränsning förlust av vinst eller indirekt eller speciell förlust), kostnader, kostnader eller andra fordringar för följdkompensation överhuvudtaget (och oavsett om den orsakats av försummelsen från säljaren, dess anställda eller agenter eller på annat sätt) som uppstår på grund av eller i samband med leveransen av varorna eller deras användning eller återförsäljning av köparen.

9.9 Köparen är ansvarig för att säkerställa att, förutom i den utsträckning som instruktioner om användning eller försäljning av varorna finns i förpackningen eller märkningen av varorna, all användning eller försäljning av varorna i enlighet med all tillämplig lagstadgad hantering och försäljning av varorna utförs i enlighet med anvisningar från säljaren eller någon behörig myndighet eller myndighet och köparen kommer att ersätta säljaren mot alla ansvarsförluster eller skador som säljaren kan drabbas av som resultat av att köparen inte uppfyller detta villkor.

10. Köparens standard

10.1 Om köparen inte gör någon betalning på förfallodagen, har säljaren rätt att: - utan att det påverkar någon annan rättighet eller åtgärd som finns tillgänglig för säljaren:

(a) annullera beställningen eller avbryta ytterligare leveranser till köparen;

(b) tillämpa alla betalningar som köparen gör till sådana varor (eller de varor som levereras enligt något annat avtal mellan köparen och säljaren) som säljaren anser lämpligt (oavsett påstått anslag från köparen); och

(c) debitera köparens ränta (både före och efter en bedömning) av det obetalda beloppet med en procentsats på två procent per år över Lloyds TSB Bank plc-basränta då och då tills full betalning sker (en del som behandlas som en hel månad för att beräkna ränta).

10.2 Detta villkor gäller om: -

(a) Köparen underlåter att uppfylla eller följa några av sina skyldigheter enligt detta eller på annat sätt bryter mot avtalet; eller

(b) Köparen blir föremål för en administrationsorder eller gör något frivilligt avtal med sina fordringsägare (i den mening som avses i Insolvenslagen 1986) eller (är enskild eller företag) blir konkurs eller (är ett företag) går i likvidation; eller

(c) en besättningsman tar i besittning, eller mottagare utses, av någon av köparens egendom eller tillgångar; eller

(d) Köparen upphör eller hotar att sluta bedriva verksamhet; eller

(e) Säljaren uppfattar rimligt att någon av de händelser som nämns ovan håller på att inträffa i förhållande till köparen och meddelar köparen om detta.

10.3 Om villkor 11.2 gäller, utan att det påverkar någon annan rättighet eller åtgärd som Säljaren har tillgång till, har Säljaren rätt att häva avtalet eller avbryta ytterligare leveranser enligt avtalet utan något ansvar gentemot köparen, och om varorna har varit levereras men inte betalas för priset ska förfalla omedelbart och betalas trots något tidigare avtal eller arrangemang som motsätter det.

11. Sekretess, publikationer och godkännanden

11.1 Köparen förbinder sig till Säljaren att: -

(a) Köparen kommer att betrakta som konfidentiellt avtalet och all information som köparen erhållit om säljarens verksamhet och / eller produkter och kommer inte att använda eller avslöja någon tredje part sådan information utan säljarens föregående skriftliga medgivande förutsatt att detta åtagandet ska inte tillämpas på information som är allmängods annan än på grund av köparens fallissemang;

(b) Köparen kommer inte att använda eller auktorisera eller tillåta någon annan person att använda något namn, varumärke, husmärke, emblem eller symbol som säljaren har licens att använda eller som ägs av säljaren på någon lokal noteringspapper visitkortannons eller annat tryckt material eller på något annat sätt om inte sådan användning tidigare har godkänts skriftligt av Säljaren och (i förekommande fall) dess Licensgivare;

(c) Köparen kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att dess anställda, anställda och ombud uppfyller detta villkor.

Detta villkor ska överleva kontraktets upphörande.

12. Allmän

12.1 Varje anmälan som krävs eller tillåtits av någon av parterna till den andra enligt dessa villkor ska skriftligen riktas till den andra parten på sitt säte eller huvudkontor eller till någon annan adress som vid den aktuella tidpunkten har meddelats enligt till denna bestämmelse till den part som meddelar.

12.2 Inget avstående från säljaren av något brott mot avtalet av köparen ska betraktas som ett avstående från efterföljande brott mot samma eller någon annan bestämmelse.

12.3 Om någon bestämmelse i dessa villkor anses av en behörig myndighet vara ogiltig eller inte kan verkställas helt eller delvis ska giltigheten av de andra bestämmelserna i dessa villkor och resten av den aktuella bestämmelsen inte påverkas därmed.

12.4 Kontraktet regleras av lagarna i England.

Utvalda produkter