Voorwaarden

STANDAARD ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN

1. Toepassing van voorwaarden

De verkoper zal de goederen verkopen en de koper zal de goederen kopen in overeenstemming met elke offerte of aanbieding van de verkoper die door de koper wordt aanvaard, of elke bestelling van de koper die door de verkoper wordt aanvaard, in beide gevallen onderworpen aan deze voorwaarden, die is van toepassing op het Contract met uitsluiting van alle andere voorwaarden waaronder een dergelijke offerte wordt aanvaard of verondersteld wordt aanvaard te zijn, of een dergelijke bestelling is gedaan of beweerdelijk te zijn gedaan door de Koper.

2. Interpretatie

2.1 In deze voorwaarden: -

"Werkdag" betekent elke andere dag dan een zaterdag, zondag of officiële feestdag; en

"de koper" betekent de persoon die een offerte of aanbieding van de Verkoper voor de verkoop van de Goederen aanvaardt of wiens bestelling voor de Goederen door de Verkoper wordt aanvaard;

"het contract" betekent het contract voor de aankoop en verkoop van de Goederen onder deze voorwaarden;

"deze betekent de standaard verkoopvoorwaarden uiteengezet in

Voorwaarden" dit document en (tenzij de context anders vereist) eventuele bijzondere voorwaarden bevat die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper;

"de bezorging betekent de datum waarop de Goederen moeten worden afgeleverd als

Datum" bepaald in de bestelling van de koper en aanvaard door de verkoper;

"de goederen" betekent de goederen (inclusief een deel van de goederen of onderdelen daarvoor) die de verkoper moet leveren in overeenstemming met deze voorwaarden;

"maand" betekent een kalendermaand;

"de verkoper" betekent Equine Blades Direct Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland onder nummer 4781006;

"schrijven" omvat alle communicatie via telex, fax of vergelijkbare middelen.

2.2 Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar een statuut of een bepaling van een statuut zal worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar dat statuut of die bepaling zoals gewijzigd, opnieuw vastgesteld of uitgebreid op het relevante moment.

2.3 De titels in deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

3. Verkoopbasis

3.1 De werknemers of agenten van de verkoper zijn niet bevoegd om verklaringen af te leggen met betrekking tot de goederen, tenzij schriftelijk bevestigd door de verkoper. Bij het aangaan van het Contract erkent de Koper dat hij niet vertrouwt op, en ziet af van enige claim wegens schending van dergelijke verklaringen die niet zo bevestigd zijn.

3.2 Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden is bindend, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de bevoegde vertegenwoordigers van de Koper en de Verkoper.

3.3 Verkoopliteratuur, prijslijsten en andere documenten die door de verkoper zijn uitgegeven met betrekking tot de goederen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vormen geen aanbiedingen om de goederen te verkopen die kunnen worden aanvaard. Een door de koper geplaatste bestelling mag niet worden geannuleerd of gewijzigd voordat deze door de verkoper is aanvaard en geen enkel contract voor de verkoop van de goederen is bindend voor de verkoper, tenzij de verkoper een offerte heeft uitgebracht die wordt uitgedrukt als een aanbod om te verkopen. de goederen of een bestelling van de Koper heeft geaccepteerd door de eerste van: -

(a) de schriftelijke aanvaarding van de Verkoper;

(b) levering van de Goederen; of

(c) de factuur van de verkoper.

3.4 Typografische, administratieve of andere onopzettelijke fouten of weglatingen in verkoopliteratuur, prijsopgaven, prijslijsten, aanvaarding van aanbieding, factuur of ander document of andere informatie uitgegeven door de Verkoper, kunnen worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de kant van de Verkoper.

4. Bestellingen en specificaties

4.1 De specificatie voor de goederen is die welke is uiteengezet in de verkoopdocumentatie van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders in de bestelling van de koper (indien aanvaard door de verkoper). De Goederen worden alleen geleverd in de minimumeenheden (of veelvouden) vermeld in de prijslijst van de Verkoper of in veelvouden van de buitenverkoop zoals gespecificeerd. Bestellingen die worden ontvangen voor andere hoeveelheden dan deze, worden dienovereenkomstig aangepast, afbeeldingen, foto's of beschrijvingen in catalogi, brochures, prijslijsten of andere documenten die door de verkoper zijn uitgegeven, zijn slechts bedoeld als richtlijn en binden de verkoper niet.

4.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de goederen die vereist zijn om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke of regelgevende vereisten of, waar de goederen moeten worden geleverd volgens de specificaties van de verkoper, die geen wezenlijke invloed hebben op hun kwaliteit of prestaties.

4.3 Geen enkele bestelling die door de verkoper is geaccepteerd, mag door de koper worden geannuleerd, behalve met de schriftelijke toestemming van de verkoper onder de voorwaarden dat de koper de verkoper volledig zal vrijwaren voor alle verlies (inclusief gederfde winst), kosten (inclusief de kosten van alle gebruikte arbeid en materialen), schade, kosten en uitgaven die door de verkoper zijn gemaakt als gevolg van annulering.

5. Prijs van goederen

5.1 De prijs van de Goederen is de prijs die wordt vermeld in de gepubliceerde prijslijst van de Verkoper die geldt op de datum van aanvaarding van de bestelling van de Koper of een andere prijs die schriftelijk kan worden overeengekomen door de Verkoper en de Koper.

5.2 Indien de verkoper een prijs heeft opgegeven voor de goederen anders dan in overeenstemming met de gepubliceerde prijslijst van de verkoper, is de opgegeven prijs slechts 30 dagen geldig of een kortere tijd als de verkoper aangeeft.

5.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om, door de koper op elk moment vóór de levering op de hoogte te stellen, de prijs van de goederen te verhogen om elke stijging van de kosten voor de verkoper weer te geven die het gevolg is van een factor waarover de verkoper geen controle heeft (zoals zoals, zonder beperking, wisselkoersschommelingen, valutareglementering, wijziging van invoerrechten, aanzienlijke stijging van de arbeidskosten, materiaalkosten of andere fabricagekosten), elke wijziging in leverdata, hoeveelheden of specificaties voor de goederen die door de koper wordt gevraagd , of enige vertraging veroorzaakt door instructies van de koper of het nalaten van de koper om de verkoper voldoende informatie of instructies te geven.

.

5.4 De prijs is exclusief enige toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde, accijnzen, verkoop of belastingen of heffingen van vergelijkbare aard die worden opgelegd of in rekening gebracht door een bevoegde fiscale autoriteit met betrekking tot de Goederen, die de Koper bovendien verschuldigd is aan de Verkoper. .

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De koper betaalt de prijs van de goederen (minus enige korting of krediet toegestaan door de verkoper, maar zonder enige andere aftrek of verrekening) binnen 7 dagen na de datum van de factuur van de verkoper of anders in overeenstemming met de krediettermijn zoals eventueel schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen met betrekking tot de Overeenkomst. Betaling vindt plaats op de vervaldag, ook al heeft de levering mogelijk niet plaatsgevonden en / of is het eigendom van de Goederen niet overgegaan op de Koper. Het tijdstip van betaling van de prijs is de essentie van het contract. Betalingsbewijzen worden alleen op verzoek verstrekt.

6.2 Alle betalingen zullen aan de Verkoper worden gedaan in Britse ponden op zijn kantoor zoals aangegeven op het acceptatieformulier of de factuur die door de Verkoper is uitgegeven.

7 Risico's en eigendommen

7.1 Het risico van schade aan of verlies van de goederen gaat over op de koper op: -

(a) in het geval van Goederen die moeten worden afgeleverd bij de Verkoper, het tijdstip waarop de Verkoper de Koper informeert dat de Goederen beschikbaar zijn voor afhaling; of

(b) in het geval van Goederen die anders dan bij de Verkoper geleverd moeten worden, het tijdstip van levering of, indien de Koper ten onrechte de levering van de Goederen niet in ontvangst neemt, het tijdstip waarop de Verkoper de levering van de Goederen heeft aangeboden.

7.2 Niettegenstaande levering en risico-overdracht van de Goederen, of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, gaat het eigendom van de Goederen niet over op de Koper totdat de Verkoper de volledige prijs van de Goederen in contanten of vrijgemaakt heeft ontvangen. en alle andere goederen die zijn overeengekomen om door de verkoper aan de koper te worden verkocht, waarvoor dan betaling verschuldigd is.

7.3 Tot het moment waarop het eigendom van de Goederen op de Koper is overgegaan: -

(a) de koper houdt de goederen als de fiduciaire agent en bewaarnemer van de verkoper, en houdt de goederen gescheiden van die van de koper en derden en op de juiste manier opgeslagen, beschermd en verzekerd en geïdentificeerd als eigendom van de verkoper;

(b) de Koper heeft het recht om de Goederen door te verkopen of te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf, maar zal aan de Verkoper verantwoording afleggen over de opbrengst van de verkoop of anderszins van de Goederen, zowel materieel als immaterieel, inclusief verzekeringsopbrengsten, en zal al deze opbrengsten gescheiden houden van eventuele gelden of eigendommen van de Koper en derden en, in het geval van materiële opbrengsten, deugdelijk opgeslagen, beschermd en verzekerd houden; en

(c) op voorwaarde dat de Goederen nog steeds bestaan en niet zijn doorverkocht, heeft de Verkoper het recht om te allen tijde van de Koper te eisen dat hij de Goederen aan de Verkoper levert en, als de Koper dit niet onmiddellijk doet, elk pand van de koper of een derde partij waar de goederen zijn opgeslagen en de goederen terugnemen.

7.4 De koper is niet gerechtigd de goederen die eigendom blijven van de verkoper te verpanden of op enigerlei wijze tot zekerheid in rekening te brengen voor enige schuld van de goederen, maar indien de koper dit doet, zal al het door de koper aan de verkoper verschuldigde ( onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van de Verkoper) worden onmiddellijk opeisbaar.

8. Standaard van de verkoper

8.1 Als de verkoper de goederen of een van de goederen niet op de leveringsdatum levert, anders dan om redenen buiten de redelijke controle van de verkoper of de fout van de koper of zijn vervoerder: -

(a) indien de Verkoper de Goederen op enig moment daarna levert, is de Verkoper niet aansprakelijk met betrekking tot een dergelijke late levering;

(b) indien de Koper de Verkoper binnen tien werkdagen na de Leveringsdatum schriftelijk op de hoogte stelt en de Verkoper de Goederen niet binnen vier werkdagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving levert, kan de Koper de bestelling annuleren en is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot het (eventuele) eigen risico van de kosten van de Koper (op de goedkoopste beschikbare markt) van gelijkaardige goederen die niet zijn geleverd boven de prijs van de niet geleverde Goederen.

8.2 De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper en wordt niet geacht het contract te hebben overtreden vanwege een vertraging in de levering of bij de uitvoering of niet-nakoming van de verplichtingen van de verkoper met betrekking tot de goederen, indien de vertraging of mislukking was te wijten aan een oorzaak buiten de redelijke controle van de verkoper. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, zullen de volgende zaken worden beschouwd als oorzaken buiten de redelijke controle van de verkoper:

(a) overmacht, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval;

(b) oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, burgerlijke onlusten of vordering;

(c) handelingen, beperkingen, voorschriften, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de kant van enige overheid. parlementaire of lokale autoriteit;

(d) invoer- of uitvoerbepalingen of embargo's; en / of

(e) stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties of handelsgeschillen (of het nu gaat om werknemers van de verkoper of om een derde partij).

9. Defecte goederen

9.1 Indien bij levering een van de Goederen defect is in enig materieel opzicht en ofwel de Koper rechtmatig de levering van de defecte Goederen weigert, ofwel, indien voor deze goederen getekend is bij levering "staat en inhoud onbekend", geeft de Koper schriftelijk kennis van een dergelijk defect aan de Verkoper binnen drie werkdagen na een dergelijke levering, zal de Verkoper naar eigen keuze: -

(a) de defecte Goederen vervangen binnen 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de Koper; of

(b) terugbetaling aan de Koper van de prijs voor de goederen die defect zijn;

maar de verkoper heeft geen verdere aansprakelijkheid jegens de koper in verband hiermee en de koper mag de goederen niet weigeren als de levering niet wordt geweigerd of als de koper geen kennisgeving heeft gedaan zoals hierboven vermeld.

9.2 Er mogen geen Goederen aan de Verkoper worden geretourneerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Onder voorbehoud hiervan zullen alle geretourneerde goederen waarvan de verkoper tevreden is, zijn geleverd onder voorbehoud van defecten in kwaliteit of staat die bij inspectie niet zichtbaar zouden zijn, ofwel gratis worden vervangen of, naar het oordeel van de verkoper, zal de verkoper de koper terugbetalen of crediteren prijs van dergelijke defecte goederen, maar de verkoper heeft geen verdere aansprakelijkheid jegens de koper.

9.3 Als de Koper Goederen koopt binnen zes maanden na de lancering van dergelijke goederen, heeft de Koper het recht om de Goederen of een deel van een dergelijke bestelling binnen 3 maanden na levering te retourneren, met dien verstande dat de Koper dit recht uitoefent. (a) dergelijke goederen op zijn risico en kosten terug te sturen; en (b) de Verkoper schadeloos stellen voor alle kosten die door de Verkoper worden gemaakt bij het herstellen van enige verslechtering van de Goederen veroorzaakt door onjuiste opslag of onjuist gebruik terwijl deze in handen van de Koper was.

9.4 De verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek dat het gevolg is van normale slijtage, of opzettelijke schade, nalatigheid, onderwerping aan normale omstandigheden, het niet opvolgen van de instructies van de verkoper (hetzij mondeling of schriftelijk), misbruik of wijziging van de Goederen zonder de goedkeuring van de Verkoper, of enige andere handeling of nalatigheid van de kant van de Koper, zijn werknemers of agenten of een derde partij.

9.5 Goederen, anders dan defecte Goederen die zijn geretourneerd onder Voorwaarden 9.1 of 9.2, geretourneerd door de Koper en geaccepteerd door de Verkoper, kunnen naar eigen goeddunken van de Verkoper en zonder enige verplichting van de kant van de Verkoper worden gecrediteerd. Als Goederen die aan de Verkoper worden geretourneerd, niet opnieuw verkocht kunnen worden, komen ze niet in aanmerking voor krediet en worden ze door de Verkoper vernietigd op kosten van de Koper in het belang van de veiligheid. De verkoper kan administratiekosten in rekening brengen van maximaal 10% van de waarde van de door de koper geretourneerde goederen.

9.6 Onderwerp zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, en behalve waar de Goederen worden verkocht in het kader van een consumentenverkoop, zijn alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden geïmpliceerd door de wet of het gewoonterecht uitgesloten voor zover toegestaan door de wet.

9.7 Indien de Goederen worden verkocht in het kader van een consumentenverkoop, worden de wettelijke rechten van de Koper niet aangetast door deze Voorwaarden.

9.8 Behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper, of zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper op grond van enige verklaring, of enige impliciete garantie, voorwaarde of andere voorwaarde, of enige plicht volgens het gewoonterecht of onder de wet, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract, voor enige directe of gevolgschade of schade geleden door de Koper (inclusief maar niet beperkt tot winstderving of indirect of speciaal verlies), kosten, uitgaven of andere claims voor wat voor gevolgschade dan ook (en of deze nu wordt veroorzaakt door nalatigheid van de verkoper, zijn ondergeschikten of agenten of anderszins) die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de goederen of het gebruik of de wederverkoop ervan door de koper.

9.9 De koper is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat, behalve voor zover instructies met betrekking tot het gebruik of de verkoop van de goederen zijn opgenomen in de verpakking of etikettering van de goederen, elk gebruik of verkoop van de goederen door de koper in overeenstemming is met alle toepasselijke wettelijke behandeling en verkoop van de goederen door de koper wordt uitgevoerd in overeenstemming met de aanwijzingen van de verkoper of een bevoegde overheids- of regelgevende instantie en de koper zal de verkoper vrijwaren tegen elke aansprakelijkheidsverlies of -schade die de verkoper zou kunnen lijden als een als gevolg van het niet voldoen aan deze voorwaarde door de Koper.

10. Koper Standaard

10.1 Indien de koper niet op de vervaldag betaalt, heeft de verkoper, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover de verkoper beschikt, het recht om:

(a) de bestelling annuleren of verdere leveringen aan de Koper opschorten;

(b) elke betaling die door de Koper is gedaan toe te eigenen aan de Goederen (of de goederen die zijn geleverd in het kader van een ander contract tussen de Koper en de Verkoper) die de Verkoper geschikt acht (niettegenstaande enige vermeende toe-eigening door de Koper); en

(c) de Koper rente in rekening brengen (zowel voor als na enig oordeel) over het onbetaalde bedrag, tegen een tarief van twee procent per jaar boven het basistarief van Lloyds TSB Bank plc, van tijd tot tijd, totdat de volledige betaling is verricht (een deel van van een maand die voor de renteberekening als een volledige maand wordt beschouwd).

10.2 Deze voorwaarde is van toepassing als: -

(a) de Koper een van zijn verplichtingen hieronder niet nakomt of naleeft of anderszins in strijd is met het Contract; of

(b) de Koper wordt onderworpen aan een bevel tot administratie of maakt een vrijwillige regeling met zijn schuldeisers (in de zin van de Insolvency Act 1986) of (als individu of bedrijf) wordt failliet of gaat (als bedrijf) failliet; of

(c) een laster neemt bezit van, of een curator wordt aangesteld, van de eigendommen of activa van de Koper; of

(d) de Koper zijn zaken staakt of dreigt te staken; of

(e) de Verkoper begrijpt redelijkerwijs dat een van de bovengenoemde gebeurtenissen op het punt staat plaats te vinden met betrekking tot de Koper en stelt de Koper hiervan op de hoogte.

10.3 Indien Voorwaarde 11.2 van toepassing is, heeft de Verkoper, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Verkoper beschikt, het recht om het Contract te annuleren of verdere leveringen onder het Contract op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Koper, en indien de Goederen zijn geleverd maar niet betaald voor de prijs, wordt onmiddellijk opeisbaar, niettegenstaande enige eerdere overeenkomst of andersluidende regeling.

11. Vertrouwelijkheid, publicaties en aanbevelingen

11.1 Koper verbindt zich jegens Verkoper dat: -

(a) de Koper zal het contract en alle door de Koper verkregen informatie met betrekking tot het bedrijf en / of de producten van de Verkoper als vertrouwelijk beschouwen en zal dergelijke informatie niet gebruiken of aan derden bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, op voorwaarde dat dit verbintenis is niet van toepassing op informatie die tot het publieke domein behoort, behalve als gevolg van het in gebreke blijven van de koper;

(b) de Koper zal geen enkele naam, handelsmerk, huismerk, embleem of symbool gebruiken, machtigen of toestaan dat de Verkoper een licentie heeft om te gebruiken of die eigendom is van de Verkoper op een advertentie op een papieren visitekaartje of ander drukwerk of op welke andere manier dan ook, tenzij dergelijk gebruik vooraf schriftelijk is goedgekeurd door de Verkoper en (indien van toepassing) zijn Licentiegever;

(c) de Koper zal alle redelijke inspanningen doen om naleving van deze Voorwaarde door zijn werknemers, ondergeschikten en agenten te verzekeren.

Deze voorwaarde blijft van kracht na beëindiging van het contract.

12. Algemeen

12.1 Elke kennisgeving die krachtens deze Voorwaarden door een van de partijen aan de ander vereist of toegestaan is, dient schriftelijk te worden gericht aan de andere partij op haar statutaire zetel of hoofdvestiging of op een ander adres dat op het relevante tijdstip is meegedeeld op grond van op deze bepaling aan de partij die de kennisgeving doet.

12.2 Geen verklaring van afstand door de Verkoper van enige schending van het Contract door de Koper zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling.

12.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie hierdoor niet worden aangetast.

12.4 Het contract wordt beheerst door de wetten van Engeland.

Uitgelichte producten